හරාම් හරාම් මත්ද්‍රව්‍ය හරාම්!!!

අද දින කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට රැව්දුන් හඬයි ඒ. හරාම් යනු ඉස්ලාම් ධර්මයට අනුව තහනම් දේ හඳුන්වන පොදු නාමයයි. බොහෝ විට කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදරිපිට අප දැක්කේ ජේ වී පෙ සාමාජිකයින් හෝ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ උද්ඝෝෂණ හෝ විරෝධතා ව්‍යාපාරයන්ය. නමුත් අද එයට හාත්පසින්ම වෙනස් සටන් පාටයක් සහිත පුවරු දක්නට ලැබිණි. එනම් 

එපා එපා මත්ද්‍රව්‍ය එපා !! හරාම් හරාම් මත්ද්‍රව්‍ය හරාම්!!!!

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක මස්ජිඩ් සම්මේලනයේ ලේකම් තුමා පැවසුවේ අද හරාම් යන වචනයට නව ගැම්මක් ලැබුණු බවයි. හේතුව මෙයට පෙර හලාල් යන වචනය මුල් කරගෙන රටේ නොයෙකුත් මති මතාන්තර පැතිර ගිය අතර සමහරු එයට වැරදි අර්ථ කථනයන් දී දේශපාලන වාසි ලබාගැනීමට උත්සහ දැරුහ. අවසානයේදී ඔවුන් සියල්ල අන්ත පරාජයට පත්වුහ.

කොළඹ මුස්ලිම් පල්ලි සම්මේලනය, මුස්ලිම් තරුණ සමිතිය හා අන්තරා දායක ඖෂධ වැළැක්වීමේ ආයතනය
එක්ව මෙය සංවිධානය කර ඇති අතර මේ සඳහා කොළඹ මුස්ලිම් දේවස්ථාන 168ක් හා අනෙකුත් ආගමික දේවස්ථානයන්හි සහභාගීත්වයෙන් ඉතා සාමකාමිව සවස 5.30 නිමා විය.

මෙහි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය වන්නේ 
යහ පාලනය විසින් මෙම මත්ද්‍රවය ව්‍යාපාරය යම් මට්ටමකට හෝ පාලනය කරයිද යන්නයි.

‘‘හිත ඇත්නම් පත කුඩා නොවේ‘‘


2014 සැප්තැම්බර් මස 02 14:21:15 | කෝවිද ගුණසේකර
ක්ලෝඩියෝගේ හිස ඇත්තේ උඩ යට මාරුවී සිරුරේ පිටුපසට හැරී ඇති අයුරිනි. අත් පා ඉතා කුඩාය.සෙලවීම අපහසුය.සිරුරද කුඩා දරුවෙකුගේ මෙන්ය. අත් පා හා හිස සිරුරට ඇලී ඇත.
සාමාන් මිනිසෙකු මෙසේ පෙනුමින් යුක්තවී නම් ඔහු ජීවිතය ගැන සියලූ බලාපොරොත්තු අත්හැර ගනු ඇත. නමුත් ක්ලෝඩියෝ එවැන්නෙකු නොවේ.
ආර්ථීක විද්යා උපාධිධාරියෙකු වන හෙතෙම සැලකිය යුතු වැටුපකට හිමිකම් කියන්නේය. තම නිදහස් කාලය ඔහු ගතකරන්නේ අනෙක් අයට ධනාත්මක චින්තනය සම්බන්ධයෙන් දේශන පවත්වමිනි.
‘‘උපත ලැබුවහම ඔක්කොම අය මගේ අම්මට කියලා තිබුණේ මට කන්න දෙන්නේ නැතුව තියන්න කියලා.‘‘ ක්ලෝඩියෝ තම අතීතය සිහිපත් කරන්නේය.
නමුත් ඔහුගේ මව වන මාරියා ජොසේ වෙයිරා කිසිවකට කන් නුදුන්නාය. හැකි සේ දරුවා හදා වඩා ගැනීමට ඉටා ගත්තාය.
‘‘මුල් කාලයේ අමාරු වුණා තමයි. නමුත් පස්සේ ඔක්කොම හරි ගියා. දැන් මගේ පුතා ඉන්න තැන බලන්න. මට හරිම ආඩම්බරයි ඔහු ගැන‘‘ ඇය කියන්නීය.
ක්ලෝඩියෝ ලියන්නේ තම මුඛයේ සිරකරගන්නා පෑනකිනි. ඔහුට පරිගණකය, ජංගම දුරකථනය පවා භාවිතා කිරීමට හැකිය. ඇතැම් අවස්ථාවලදී තම පවුලේ සාමාජිකයින් සමග ඔහු ඇවිදීමටද යන්නේය.
මුලින් පාසල් නොයැවීමට සිතා සිටියද ක්ලෝඩියෝගේ ඇවිටිලි නිසා අවසානයේ ඔහු පාසැල් යැවීමට මාරියා කටයුතු කර තිබෙන්නීය. ගුරුවරුන්ගේ සිත් දිනාගෙන පැමිණි ගමන ක්ලෝඩියෝ අවසන් කර ඇත්තේ විශ්වවිද්යාලයටද ඇතුළුවී ආර්ථීක විද්යා උපාධියක්ද හිමිකර ගැනීමෙන් පසුවය.
වෙන අය තමන්ට කිසිදා ලබා ගත නොහැකියැයි කියූ සියලූදේ හිමිකරගෙන තමන් දැන් ගත කරන්නේ සැපවත් දිවියක් යැයි ක්ලෝඩියෝ පවසයි‍.
‘‘මම වෙනස් තමයි. ඒත් මම ඒක මගේ ගමනට බාධාවක් කරගත්තේ නැහැ. දැන් මම කොහෙත්ම මම අනෙක් පුද්ගලයින්ට වඩා වෙනස් කෙනෙක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. මමත් සාමාන් කෙනෙක්‘‘ඔහු තමන් ගැනම උපන් අභිමානයෙන් කියයි.
ක්ලෝඩියෝගේ මෙම තත්ත්වය අස්ථී නිසි පරිදි වර්ධනය නොවීම නිසා හටගෙන ඇති විකෘතිතාවයක් ලෙස වෛද්යවරු හදුන්වයි. වෛද් විද්යාවේ මෙම තත්ත්වය හදුන්වනු ලබන්නේ ‘‘ආර්ත්රෝග්රයිපොසිස් ‘‘ලෙසය.
අත පය සතර හොදින් ඇතද අනුනට අත පාන,දුක් කම්කොටලූ මැද තැවි තැවී සිටිනවා විනා නැගිට ඉදිරියට යෑමට වෙර නොදරන අය හට  දුක් කරදර මැද ජීවිතය ජයගෙන ඇති ක්ලෝඩියෝ කදිම ආදර්ශයකි.
කොළඹ පන්සලක්‌ කෝටි 2යි !

කොළඹ පන්සලක්‌ කෝටි 2යි !

කීර්ති වර්ණකුලසූරිය

බ්‍රිතාන්‍යයේ කොටි ඩයස්‌පෝරාව සමඟ දැඩිලෙස සබඳකම් පවත්වන චීවරධාරියකු කොළඹ නගරයේ පිහිටි විහාරස්‌ථානයක්‌ රුපියල් කෝටි දෙකකට අලෙවි කිරීමට සැලසුම් කිරීමේ සිද්ධියක්‌ බුද්ධි අංශවලට හෙළිවී ඇත.

මෙම චීවරධාරියා ලන්ඩනයේ කොටි සමුළුවලට පවා සහභාගි වී ඇතැයි බුද්ධි අංශවලට වාර්තා වී තිබේ.


http://www.divaina.com/2014/08/14/news07.html

චම්පික රණවක ඇමතිතුමනි බොරුකීම බෞද්ධකමට කිසිසේත් සුදුසු නැත.

^,xld B ksõia -2014'cq,s'03" fm'j'5'50& oYl ;=kl l=ßre hqoaOh wjika ùfuka miq Y%S ,xldjdiS iefjdu kejqï yd Y=Njd§ yeÕSï we;slr .;ay' kuq;a isÿfjñka mj;skafka kej; jdrhla jd¾.sl yd wd.ñl ffjrh jemsÍfï b;du my;a wka;jd§ jHdmD;s lsysmhls' furg w;s uy;a nyq;rhla jQ isxy, fn!oaO hy ñksiqkaf.a is;a ;=, uqia,sï ms<sl=,la yd uqia,sï NS;sldjla we;s lsÍu wruqKq fldg .;a nqÿ oyfï yd isxy, cd;sfha wdrlaIlhska f,i fmkS isáñka lghq;= lrkakg úúO wka;jd§ ixúOdk l%shd;aul úh' fuu ixúOdk rfÜ kS;sfha wdêm;Hh ì| ouñka fndfyda úg kS;sh l%shd;aul lsÍug uyck uqo,ska jegqma ,nk ks,OdÍkaf.a jl% wdYS¾jdoh we;sj l%shd;aul jkakg jqy' fuys m%;sM,hla jYfhka o¾.d k.rh" w¨;a.u iy fírej, hk m%foaYj, ñksia >d;k uxfld,a,lEï ksjdi yd jHdmdr ia:dk .sksn;a fldg úkdY lsÍfï ixúOdkd;aul ïf,aÉP jHdmD;shla l%shd;aul úh' fuu ïf,aÉP;ajh idOdrKSh lsÍug;a th uqia,sï jrekaf.a .sKqug ner lsÍug;a f.k hk m%pdrfha uQ,sl;ajh mdG,S pïmsl .re weu;s;=ud Ndrf.k we;s nj udOH f;dr;=re u.ska fmfkkakg we;' tksid t;=ud bÈßm;a lrk fpdaokd lsysmhla ms<sn|j lreKq meyeÈ,s lrñka fuu újD; ,smsh Tyqg fhduq lruq'

.re pïmsl weu;s;=uks"

Tn;=ud W.f;la yd iudc j.lSula ork weu;sjrfhla yd foaYmd,k{fhl= f,i wms ms<s.kafkuq' kuq;a wjdikdjg uqia,sï ms<sl=,la yd uqia,sï NS;sldjla we;s lsÍu Wfoid i;Hfhka neyerjQ my; i|yka Tn;=udf.a m%ldYk Tn;=udf.a f.!rjhg" lS¾;shg yd fn!oaOlug lsisfia;au iqÿiq ke;ehs úYajdi lrkafkuq' 

1' zo¾.d k.rfhka fndaïn mkia myla fidhdf.k we;' w,a lhsvd ;sfofkl= w;awvx.=jg f.k we;' uqia,sï wka;jdohla uqia,sï ;%ia;jdohla yd ðydoa ixúOdk rfÜ l%shd;aul fjñka mj;SZ' 

.re weu;s;=uks" fuu fmg%,a fndaïn mkia my fidhd .kq ,enqfõ w¨;a.u udhsfï msysá l¿jdfudaor m%foaYfha we;s isßm;s mdf¾ fndalal=jla hg ;sîh' l¿jdfudaor uqia,sï ckhd Ôj;ajk m%foaYhla fkdfõ' fuh isxy, ckhd /ialr ;enQ fndaïn njg ksYaÑ; u;hla m%ldY lrkakg ;rï fudav uqidjdohla Wmfhda.S lr .ekSug wm iqodkï ke;' fï ms<sn|j fmd,sia mÍlaIK isÿfjñka ;sfnk ;;a;ajfha fuh uqia,sï jrekaf.a l%shdjla f,i yqjd oelaùug bÈßm;a ùu iy;sl jYfhkau Tn;=udf.a f.!rjhg" lS¾;shg yd fn!oaOlug kqiqÿiq fohla f,i wms olskafkuq' tfia m%ldY lsÍu i;Hh jYfhkau uqidjdohls'

úNx. md,sfhys olajd we;s mßÈ iïud jdpd hkq(

zz;;a: l;ud iïud jdpd @
uqidjdod fõruKS"
msiqkd jdpd fõruKS"
mreidjdpd fõruKS"
iïMm%,dmd fõruKS"
whx jqÉp;s iïud jdpdZZ

fuys w¾:h( iïud jdpd ljf¾o h;a" uqidjdofhka je<lSuh" msiqkdjdpfhka je<lSuh" mreid jdpdfjka je<lSuh" iïMm%,dmfhka je<lSuh hk fïjd iïud jdpd kïfõ' 

fn!oaO b.ekaùï wkqj uqidjdofha wdksYxi my;ska Wmqgd olajd we;af;uq' 

wkHhka uq,djg m;a lrk jdÑl wl=i, l¾uh uqidjdohhs' hï mqoa.,fhla uqidjdoh mqreÿ mqyqKq lrk ,oafoao fyf;u urKska u;= ksrfhys Wm§" ;sßika fhdaksfhys Wm§" fma%; f,dalfhys Wm§" thska pq;j ukqIH f,dalfhys Wmka l< wkHhkaf.a kskaod wmydi wdÈhg ,lafõ' tfiau ÿ.| uqLhla we;af;la fjhs' w{dkfhla fjhs" f.d¿fjla fjhs' wm%sh isrerla we;af;la fjhs'

.re weu;s;=uks" fuu lreKq b;d Nhdklh' wm m%ldY lrk lreKq ms<sn|j fl;rï m%fõYï úh hq;= o hkak fuhska meyeÈ,sjkq we;ehs úYajdi lrkafkuq' Tn;=ud w,a lhsvd yd uqia,sï ;%ia;jdohla ms<sn|j lreKq olajd we;' fuh by; m%ldYkhg fojeks fkdjk m%ldYkhls' .re wdrlaIl f,alï;=udf.ka t;=udf.a ld¾hd,fha§ uqia,sï ;%ia;jdohla furfÜ l%shd;aul jkafkao lshd wm iDcqj m%Yak lf<uq' tjekakla Y%S ,xldfõ fkdue;s nj t;=ud meyeÈ,sj wm fj; okajd isák ,§' fuu idlÉPdj nqoaê wxY m%OdkSka ish,a,kaf.au mdfya iyNd.S;ajfhka mj;ajk ,oaols' wjYH kï fï ms<sn|j idlaIs Tn;=ud fj; bÈßm;a lrkakg wms iqodkï j isákafkuq' lreKdlr .re wdrlaIl f,alï;=udf.kau fuys i;H;dj úuid n,kak' fuhg wu;rj yuqod udOH m%ldYl ì%f.aäh¾ rejka jks.fialr uy;d úiska 2014 cqks 24 jeks Èk zikafâ ,Sv¾Z mqj;a m;g lreKq olajñka Y%S ,xldfõ ðydoa ixúOdk fyda uqia,sï ;%ia;jdohla fkdue;s njg iy;sl fldg we;' .re weu;s;=uks" lreKdlr fuu uqidjdoh rg bÈßfha ;nñka uqia,sï NS;sldjla f.dv ke.Sug lghq;= lrkafka ke;sj Tn;=udf.a fuu m%Yakh .re wdrlaIl f,alï;=ud yd yuqod udOH m%ldYl;=ud fj; fhduq lrkak' W.f;l= jQ Tn;=ud fufia yeisÍu ms<sn|j wm n,j;a lkiai,a,lg yd wfmalaId Nx.;ajhg m;alr jkakls' fujka yeisÍï Tn;=udf.a f.!rjhg" lS¾;shg yd fn!oaOlug lsiafia;au Tìkakla fkdfõ'

2' zfurfÜ uqia,sïjreka Tjqkagu jQ fjk;a kS;shla l%shd;aul lrkakg lghq;= lrñka isá;sZ' 

fï ms<sn|j bÈßm;a lrk ;¾l W.f;l=g flfia fj;;a fydaäfha mka;sfha bf.k .kafkl=g jqjo iqÿiq tlla fkdfõ' ld;a;kal=ä m%foaYfha uqia,sïjre fy,auÜ m<¢kafka ke;sj h;=re meÈfha hEu bÈßm;a lr we;s tla ;¾lhls' fy,auÜ m<¢kafka ke;sj h;=remeÈfha .uka lrkakka ud mÈxÑj isák lsßn;af.dv m%foaYfhka Tn;=udg oel .ekSug wjYH ish¨ lghq;= iqkdï lr fokakg wmg yelsh' fuh b;du ,dnd, yd fnd<| lreKq bÈßm;a lsÍula nj wlue;af;ka jqjo m%ldY l< hq;= j we;' fuh rg bÈßfha ;nd uqia,sï NS;sldjla yokakg ,dnd, W;aidyhl fhfokafka ke;sj lreKdlr fmd,sm;s;=ud fj; meñKs,a,la bÈßm;a fldg ;;a;ajh ksjerÈ lrkakg lghq;= lrkak' wd.ïjd§ yd cd;sjd§ foaYmd,k mlaI j,g ;ukaf.a meje;au iy;sl lr.ekSu msKsi fndfydaúg zuqidjdohZ wjYH jk nj fmfkkakg we;' lreKdlr fuhska je<lS lghq;= lrkakg W;aidy lrkak' th Tn;=udg jvd;a iqÿiqh'

mYapd;a hqO iudchla wmg wm .ek kej; is;d n,kakg wjia:dj i,iajhs' w;S;fha wm l< jerÈ ksjerÈ lr .kq jia th b;d w.kd wjia:djls' Ôú;h kej; w¨;ska ks¾udKh l< hq;=j we;' ffjrh fl%daOh bj;,d ieug i;=áka idufhka Ôj;aúhyels iudchla ia:dms; lrkakg jydu wjYH mshjr .kakg bÈßm;a fjuq' ksfIaOkSh ,laIK bj;,d idOkSh ,laIK rlsñka yd fmdaIKh lrñka bÈß .ukla wrUuq' úixjd§ fkdù ixjd§ iudchla ;=, ish¿ lreKq iduldój úi|d .ekSug wêIaGdk YS,Sj l%shd lrkakg ,la ujf.a ish¿ orejka tlg w;a je,a ne| .ksuq' fi!Nd.Hfhka msß ixj¾ê; Y%S ,xldjla f.dv k.kakg wmf.a mq¾K odhl;ajh ,nd fouq' 

iífí i;a;d Njka;= iqÅ;;a;d'' 

fuhg

fudyuâ oy,ka
le<Ksh

පළමුව මවුබිම - දෙවනුව ජාතිය අත්වැල් බැඳ ගනිමු


දයාබර බොදු බල සේනා සභිකයිනි

මදක් නවතින්න. සන්සුන් වන්න. ඔබ ඔබගේ යන ගමන ගැන නැවතත් මදක් සිතන්න. 
ඔබට අවශ්‍ය මුස්ලිම්වරුන් සමග යුද්ධයක්ද ?
එසේ නොමැතිනම් ඔබගේ රටේ ඔබගේ ජාතික අනන්‍යතා ආරක්ෂාකර ගනිමින් සාමකාමීව ජීවත් වීමටද ?
ඔබ අනුරාධපුර මුස්ලිම් සොහොන් බිම් කඩා ඉවත් කළ විට අප ඒ වෙනුවෙන් උද්ගෝෂණය නොකළෙමු 
ඔබ දඹුල්ල පල්ලිය කඩා සුනු විසුනු කර අනවසර ඉදිකිරීම් ලෙස කීවිට, අපද පල්ලිය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට සහයෝගය දුනිමු
ඔබ හලාල් එපා කියූ විට අප හලාල් නැවැත්වූවෙමු.  අපනයන කරුවන්ගේ ඉල්ලීම මත පමණක් අපනයන භෝග පිටරට යැවීමට පමණක් දැන් හලාල් නිකුත්වෙමින් පවතී. ඔබට එයත් අවශ්‍ය නම් කියන්න එයත් නවත්වන්නම්
ඔබ කූරගල ඉල්ලුවිට පල්ලිය පමණක් ඉතිරි වන ලෙස තබා 90% ප්‍රමාණයක් භූමිය ඔබ වෙත නීත්‍යානුකූලව ලබා දීමට කටයුතු කළෙමු.
ඔබ මුහුණු සම්පූර්නයෙන් වසා ගෙන බුර්කා සඳහා විරෝදය දැක්වූ විට අප ඔබට අවනතව මුහුණ විවෘතව ඇඳුම් ඇඳීමට අපගේ සහෝදරියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියෙමු
ඔබ රාමසාන් මාසයේ ශබ්දවාහිනී භාවිතා නොකරන ලෙස ඉල්ලන ලද කළ අප එයට අවනතව ශබ්ද වාහිනී භාවිතා නොකරන ලෙස අවධාරණයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.
ඔබ නෝ ලිමිට්, ෆැෂන් බග්, මාවනැල්ල, අලුත්ගම සහ අනෙකුත් මුස්ලිම් ව්‍යාපාර විනාශ කරන විට අප ඔබ දෙස කරුණා මෛත්‍රී උපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිමු
ඔබ දර්ගා නගරයේ නිවාස කඩ සාප්පු 184 ක් විනාශ කර කෝටි ගණනක දේපල හානි කළවිටද අප අපගේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි එකම දේ නැවතත් වසර ගණනාවකට ඇදෙන යුද්ධයකට හේතු පාදක වන ලෙස කටයුතු නොකරන ලෙසයි.

දයාබර මහතුනේ,
ඔබ මේ ගනු ලබන මග නිසා ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයා හමුවේ අවමන් වෙමින් පවතී
ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විදේශිකයින් පැමිණීම වෙනුවෙන් නව කොන්දේශි ඉදිරිපත් වුයේ ඔබලා නිසා 
යුරොපිය හවුල මෙරටට පැමිණෙන සියලුම විදේශිකයින් වෙනුවෙන් නව කොන්දේසි ඉදිරිපත් කලේද ඔබලා නිසා 
ඇමෙරිකාව ඇතුළු සියලුම රටවල් රාජත්‍රාන්ත්‍රික මට්ටමේන් අප්‍රසාදාත්මක නිල ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වුයේ ඔබලා නිසා
UNHCR එක්සත් ජාතික මානව හිමිකම් කවුන්සිලය නැවතත් නව මානව හිමිකම් ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්න ගත්තේ ඔබ නිසා
CNN, BBC, NYTimes, TheNation, AlJazeera සහ ලොවේ සියලුම ප්‍රධාන පෙලේ මාද්‍ය ශ්‍රී ලංකාව අවමානයට ලක්වන ලෙස ප්‍රකාස නිකුත් කලේ ඔබලා නිසා
ලෝකයේ සිටින සියලුම මානව හිතවාදී සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව හෙලා දකින ප්‍රකාශ නිකුත් කලේ ඔබ නිසා 
කෙටින්ම කිවහොත් මේ රට අරාජික වෙමින් පවතින්නේ ඔබ නිසා 

හිතවතුනි, 
ඔබ ඇත්තටම මේ රටේ අනාගතය ගැන සිතනවාද ?
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයා හමුවේ අවමන්  කිරීමට ඔබ සැරසෙන්නේ රට ගැන ආදරකින්ද ?
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කඩා කප්පල් කිරීමට ඔබ ක්‍රියා කරන්නේ මතු පරපුරට ආදරයෙන්ද ?
ශ්‍රී ලකාවේ යුද්දයක් නැවතත් ගෙන ඒමට ඔබ උත්සාහ කරන්නේ වසර 27 ක් ඔබ අප සියලුම දෙනා ගෙවූ කරුමය මද නිසාද ?
ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩ නැගීම පසෙක තබා මේ රට අරාජික කිරීමට සැරසෙන්නේ ඔබ මේ රටට ඇති ආදරයක් නිසාද ??

ඔබට ගැටළු තිබෙන බව සැබෑය ඒ මේ ලොවේ කිසිවෙකුත් ගැටළු නොමැතිව නැති නිසාය.
ඔබගේ ගැටළු විසඳීමට ඇති එකම මග සාකච්චාවයි, සම්මුතියයි., එකගතාවයි. 
පටු අදහස් රටේ වපුරවා රට අරාජික නොකොට, ඔබගේ ගැටළු ප්‍රජාත්‍රන්තවාදීව ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න
ඒ සඳහා අත්වැල් බැඳ ගැනීමට අප සූදානම් 
ඔබ සූදානම්ද ?

මෙයට
ඔබ සමග සැමදා එකට අත්වැල් බැඳගෙන සිටින ඔබේම සහෘද
අබ්දුල්ලාහ් 

-- 
පළමුව මවුබිම - දෙවනුව ජාතිය
අත්වැල් බැඳ ගනිමු 

දුශිතයන්ගේ රුධිර පිපාසය සහ අල් තකීයා

ශ්‍රී ලංකා මව් බිම අද තක්කඩීන්ට හා ජාතිවාදීන්ට දීග ගොස් අවසන්ය. මේ රටට ආදරය කරන කොටසක් බිහි කල යුතුයි යනුවෙන් පුරසාරම් දොඩවූ අය අද ජාතිවාදීන් බිහි කිරීමේ මහා සාපරාධි ක්‍රියාවට මුල් වී කටයුතු කිරීම ඉතා ඛේදජනකය.


නැවතත් මේ රට රුධිරයෙන් තෙත් කිරීම එකම අරමුණු කරගත් සමහර අපරාධකාරයන් ආගම් භේද වපුරමින් නිල නොලත් පොලිස් කාරයන් ලෙස වැටලීම් සිදු කරයි. නිලලත් පොලීසිය එයට ආරක්ෂාව සලසා දෙයි. 

ආර්ථික, සමාජීය හා සංකෘතික වශයෙන් අද මේ ලක්බිම අන්ත අසරණ තත්වයකට පත්වී ඇති බව නම් රහසක් නොවේ. ස්ත්‍රීයකට පාරේ බැහැලා යන්න බැරි ළමයින්ට පවා ලිංගික අපරාධ කරන, මංකොල්ලකෑම්, දුරාචාරය යනාදී මෙකි නොකී සියලු අපරාධ අද ලංකාවේ නොඅඩුව සිදුවේ. තම මව දියණියව ගණිකාවක් කරලා මුදල් හොයන, පැයක් ඇතුලත බැංකු දෙකක් මංකොල්ල කන රටක අද ආගමික ත්‍රස්තවාදය වපුරවීම මහා භයානක තත්වයකි.

සමාජීයය ප්‍රශ්න පසෙක තබා ආගම් භේද ඇති කර රට නැවත යුද්ධයකට තල්ලු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කල සමහරු කහ රෙද්දට මුවාවී මෙය ජයටම කරගෙන යයි. මෙහි භයානකම තත්වය වන්නේ බුද්ධිමත් හා සංවරවූ විශාල පිරිසක් නිහඬව සිටීම වේ. සමහර මන්ද බුද්ධිකයන් කහ රෙද්ද කුමක් පැවසුවත් එය සියට සියයක් නැවැරදි යැයි සිතා ඔවුන්ගේ පදයට නටන රොබෝවරු ලෙස හැසිරෙති.


බුදු රජාණන් වහන්සේ මෙවැනි අය පිළිබඳව දුරදර්ශීව දැන මොවුන්ව පිලි නොගන්නා ලෙස ඉතා සුක්ෂමව කියාදුන්හ.

එනම් මා බුදු නිසා හෝ රජ පවුලෙන් පැවත එන නිසා හෝ මා ලස්සන නිසා හෝ මා කියන දෑ පිළිගන්න එපා. ඔබට බුද්ධියක් තිබේ. එම බුද්ධියට වැටහේ නම් පමණක් පිළිගන්න යනුවෙන් ඉතා අලංකාර අන්දමින් බුදු රජාණන් වහන්සේ කියා දුන්හ.

ඉස්ලාමිය දෘෂ්ටිකෝණයෙන් අල් තකියියා යනු කුමක්දැයි බලමු.

අල්ලාහ් දෙවියන් විසින් අල්කුරානයේ තුන්වැනි පරිච්ඡේදය වන ආලඉම්රාන් නම් පරිච්ඡේදයේ 8 වන වාක්‍යයේ පහත පරිදී සඳහන් කරයි.   

“ මු:මීන්වරුන් (විශ්වසවන්තයින්) මු:මීන්වරුන් මිස ප්‍රතික්ෂේප කරන්නවුන් ආරක්ෂකයින් ලෙස නොගත යුතුය. (ප්‍රතික්ෂේප කරන්නවුන් ඔවුන්ගෙන් නුඹලා (වද හිංසනයෙන්) ආරක්ෂාවීමට මිස කෙනෙකු මෙසේ කරයි නම් අල්ලාහ් සමඟ කිසිම සම්බන්ධයක් (ඔහුට) නැත. තවද අල්ලාහ් තමා ගැන නුඹලාට අවවාද කරන්නේය. (නුඹලා) යලිත් පමුණුවන තැන අල්ලාහ් වෙතැයි."

ඉහත වාක්‍ය අනුව මුස්ලිම් නොවන මුස්ලිම් වරුන්ට වින කරන මුස්ලිම් නොවන වෙනත් ජාතිකයින් හා කණඩායම් සමඟ කෙසේ සම්බන්ධ විය යුතුද යන්න පැහැදිලි කරන වාක්‍යයකි.

එනම් විශ්වාසවන්තයකු සතුරන් අතට පත්ව ඔවුන්ගේ උපද්‍රව හා වද හිංසනයට බියෙන් පසු වන්නේ නම් ඔහුට තම ආගම සඟවාගෙන තමන්ද ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකු සේ කල් ගත කල හැකිය. එසේ නැතහොත් ඔවුන් ඔහුගේ ආගම කුමක්දැයි දැනගතහොත් සිය ජීවිතය ගලවා ගැනීම සඳහා ඔවුන් කෙරෙහි ව්‍යාජ මිත්‍රත්වයක් දැක්වීමට ඔහුට අවසරය ඇත. බලවත් බියක් ඇතිවුවහොත් තමන් ඉස්ලාමය අදහන්නෙකු නොවෙතැයි කීමට වුවද ඔහුට අවසරය ඇත. එසේ ඔහු කල යුත්තේ සතුරන්ගේ පීඩාවන් දරා ගැනීමට තමාට ප්‍රමාණවත් ශක්තියක් නැතැයි හැඟුණහොත් පමණි. යුධ කාලවලදී හෝ කලහකාරී ලෙස මුස්ලිම් නොවන්නන් විසින් ප්‍රහාර එල්ලකරන අවස්ථාවන් වලදී තමන්ගේ ප්‍රාණය බේරා ගැනීමට හා තමන්ගේ ආදරවන්තයින් බේරා ගැනීමට තමන් මුස්ලිවරයකු නොවන ආකාරයෙන් හැසිරීම පාපයක් නොවන බව මෙයින් කියවේ. මෙම න්‍යාය තුලින් මුස්ලිම් හෝ වේවා මුස්ලිම් නොවන්නන් හෝ වේවා තම ජීවිතය හා තම පවුලේ අයගේ ජීවිතය බේරා ගත හැකිය.

නමුත් අල් තකීයා යන්නට සාවධ්‍ය අර්ථකතනයක් දීම කොතරම් අසාධාරණද? 

අල්කුරානයේ 60වැනි පරිච්ඡේදය වන අල්මුම්තහිනා නම් පරිච්ඡේදයේ 8 වන වාක්‍යයේ මෙසේ සඳහන් වේ.

“ ධර්මයෙහි නුඹලා සමඟ සටන් නොකළාවුද, නුඹලා නුඹලාගේ නිවෙස්වලින් පිටුවහල් නොකළාවුද, අයට කාරුණිකවීමද ඔවුනට සාධාරණ ලෙස සැලකීමද අල්ලාහ් නුඹලාට තහනම් නොකරයි. නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ් සාධාරණව කටයුතු කරන්නන්ව ප්‍රිය කරන්නේය.”

මෙම අල්කුරානීය වාක්‍ය ඉතා පැහැදිලිව යහපත් ජනතාව සමඟ යහපත්ව හා සාධාරණව කටයුතු කරන මෙන් පෙන්වා දෙයි.


මේ අනුව අපගේ කාරුණික ඉල්ලීම වන්නේ යමෙක් යමක් කියූ පමණින් විශ්වාස නොකර ඔහුගේ බාහිර පෙනුමෙන් නොබලා බුද්ධිමත් ලෙස කටයුතු කල යුතු බවය. මෙය බුදුන් රජානන්වහන්සේගේද අවවාදයකි. 

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons